Korporacija „Kolegos“ | VDU Žemės ūkio akademija

Korporacija „Kolegos“

Apie korporaciją

VDU ŽŪA doktorantus vienija doktorantų korporacija „Kolegos“, įkurta 1995 m. sausio 30 d. Pagrindiniai korporacijos tikslai yra telkti ir vienyti VDU doktorantus bendrai veiklai, atstovauti savo nariams ir ginti jų teises bei interesus, propaguoti ir remti mokslinę veiklą, teikti pasiūlymus senatui ir rektoratui, skatinti doktorantų iniciatyvą ir kūrybinį aktyvumą, organizuoti doktorantų konferencijas, seminarus, diskusijas; prisidėti organizuojant renginius, kaupti ir skleisti informaciją apie mokslinių stažuočių užsienyje galimybes ir sąlygas; plėtoti ryšius su panašius tikslus turinčiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

2017 metų rezultatai

2017 metais doktorantų korporacija „Kolegos” pagrindinį dėmesį skyrė bendradarbiavimo plėtrai su kitų universitetų doktorantais ir dalyvavo:

 • VDU doktorantų klubo organizuotoje kalėdinėje diskusijoje;
 • KTU doktorantų draugijos pirmininko rinkimuose;
 • KTU organizuojamame “PhD Week” renginyje;
 • Lietuvos universitetų doktorantų susitikime;
 • Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pristatymo renginyje ir kt.

Doktorantų korporacija „Kolegos” kartu su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga suorganizavo dvi viešas mokslines diskusijas žemės ūkio sektoriaus tematikomis. 2017 metų pavasario semestre Aleksandro Stulginskio universitete doktorantai suorganizavo Europos egzaminą, po kurio geriausiai jį išlaikiusiam įteiktas organizatorių suteiktas prizas. Aleksandro Stulginskio universitete 2017 m. korporacijos prezidiumo ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pastangomis taip pat buvo suorganizuotas Lietuvos jaunųjų mokslininkų forumas. KTU renginyje „Phd Week“ korporacijos atstovas dalyvavo viešoje diskusijoje „Ką reiškia būti doktorantu šiomis dienomis“, po kurios vyko protų mūšis ir doktorantai tinkamai atstovavo Universitetą. Doktorantai taip pat prisidėjo prie Universiteto mokslinių konferencijų „Jaunasis mokslininkas 2017“, „Rural Development 2017“ ir kitų renginių bei veiklų organizavimo.

Doktorantų korporacijos „Kolegos“ prezidentė ir viceprezidentas dalyvavo Senato posėdžiuose, vyko į Vyriausybėje vykusią diskusiją su Švietimo ir mokslo ministre, išsakė universiteto poziciją aukštojo mokslo švietimo pertvarkos klausimais, organizavo korporacijos susirinkimus bei doktorantų susitikimus.

2017 m. VDU Žemės ūkio akademijos III rūmuose surengtas iškilmingas doktorantų korporacijos „Kolegos” kabineto atidarymas.

Be to, kad doktorantai aktyviai vykdo mokslinę veiklą, dalyvauja ir kitose veiklose. Organizuojami susirinkimai ir susitikimai stiprina doktorantų bendravimą. Suorganizuotas kasmetinis  doktorantų susitikimas, kurio metu įvyko pirmo kurso doktorantūros studentų „krikštynos”, taip pat buvo organizuojami kiti neformalūs doktorantų susitikimai. 2017 metų rudens semestre įvykdyta doktorantų ir apgynusių daktaro disertacijas doktorantų apklausa dėl korporacijos „Kolegos“ veiklos gerinimo. Išanalizavus atsakymus, buvo surengtas doktorantų susitikimas, kurio metu buvo sutarta dėl tolimesnės veiklos perspektyvos.

Korporacijos istorija

Kultūros ministerija 1995 12 15 išdavė pažymėjimą, patvirtinančią, kad 1995 m. sausio 30 d. įkurta doktorantų korporacija „Kolegos“, o 1995 birželio mėn. Rektorato posėdyje patvirtinti šios korporacijos įstatai. Pažymėjimą tvirtino mokslo prorektorius R. Deltuvas. Tuo metu korporacijoje buvo 31 narys. 1996 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 52-lb korporacijai buvo skirtas III rūmų 105 kabinetas. Įsakymas pasirašytas studijų prorektoriaus A. Juodvalkio. Pirmoji korporacijos prezidentė buvo Chemijos katedros doktorantė Violeta Jundulienė. Pirmieji korporacijos nariai ir įkūrėjai: Violeta Jundulienė, Birutė Romikaitytė, Linas Stabingis, Gintautas Mozgeris, Vytautas Tamutis. Korporacijos įstatai – pagrindinis veiklos dokumentas – buvo priimti 1995 m. sausio 30 d., paskutinė korekcija 2005 m. birželio 03 d.

Buvę korporacijos prezidentai, šiuo metu garbės nariai:

 • 1995 – 1996 Violeta Jundulienė
 • 1996 – 1998 Dalia Matižiūtė
 • 1998 – 2000 Algis Kvaraciejus
 • 2000 – 2002 Inga Adomonytė
 • 2002 – 2004 Dalia Jatkūnaitė
 • 2004 – 2006 Sigitas Petkevičius
 • 2006 – 2008 Auksė Zalatoriūtė
 • 2008 – 2010 Indrė Šapailaitė
 • 2010 – 2012 Virginija Skorupskaitė
 • 2012 – 2014 Darius Kavaliauskas
 • 2014 – 2016 Aistė Ragauskaitė
 • 2016 – 2018 Aušra Nausėdienė
 • nuo 2019 Inga Andruškaitė

Korporacijos tikslai ir veiklos kryptys

Pagrindiniai Korporacijos tikslai:

 • telkti ir vienyti Universiteto doktorantus bendrai veiklai, konsultuoja moksliniais, laisvalaikio praleidimo ir kitais organizaciniais klausimais;
 • atstovauti savo nariams ir ginti jų teises bei interesus;
 • propaguoti ir remti moksliną veiklą;
 • teikti pasiūlymus Universiteto Senatui ir Rektoratui, kai svarstomi doktorantams aktualūs klausimai;
 • skatinti doktorantų iniciatyvą bei kūrybinį aktyvumą, organizuojant konferencijas, seminarus, diskusijas, stažuotes ir kaupia informaciją apie šiuos renginius;
 • palaikyti ir plėsti ryšius su panašius tikslus turinčiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;
 • propaguoti studijas doktorantūroje;
 • skatinti ir remti doktorantų mokslinę veiklą.

Korporacijos veiklos kryptys:

 • telkia universiteto doktorantus, konsultuoja moksliniais, organizaciniais, laisvalaikio praleidimo klausimais;
 • atstovauja savo nariams ir gina jų teises bei interesus;
 • supažindina su naujovėmis mokslo srityse;
 • skatina ir remia doktorantų mokslinę veiklą;
 • teikia pasiūlymus Universiteto tarybai bei rektoratui, kai svarstomi doktorantams aktualūs klausimai;
 • skatina doktorantų iniciatyvą bei kūrybinį aktyvumą organizuojant konferencijas, seminarus, diskusijas, stažuotes, ieškodama mokslinių publikacijų skelbimo galimybių;
 • kaupia informaciją apie stažuočių ir kursų užsienyje galimybes ir sąlygas;
 • palaiko ryšius su panašiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

Korporacija šiuo metu veiklos netęsia.