Įstatai

Aleksandro Stulginskio Universiteto doktorantų korporacijos “Kolegos” įstatai

Priimti LŽŪA doktorantų susirinkimo, įvykusio 1995 01 30.
Papildyti LŽŪU doktorantų susirinkimo, įvykusio 1999 02 20.
Papildyti LŽŪU doktorantų susirinkimo, įvykusio 2003 01 24.
Papildyti LŽŪU doktorantų susirinkimo, įvykusio 2005 06 03.

1. Bendrieji nuostatai

1.1.     ASU doktorantų Korporacija “Kolegos” (toliau Korporacija) yra visuomeninė organizacija, savanoriškai vienijanti ASU doktorantus jų bendriems poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.

1.2.     Korporacija įkurta LŽŪA doktorantų susirinkimo, įvykusio 1995 01 30, sprendimu.

1.3.     Korporacija turi savo pavadinimą ir simboliką.

1.4.     Savo veikloje Korporacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, ASU Statutu ir kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

2. Tikslai ir veiklos būdai

2.1.     Pagrindiniai Korporacijos tikslai:

–         telkti ir vienyti Universiteto doktorantus bendrai veiklai;

–         atstovauti savo nariams ir ginti jų teises bei interesus;

–         propaguoti studijas doktorantūroje;

–         skatinti ir remti doktorantų mokslinę veiklą.

2.2.     Korporacija siekia tikslų:

–         teikdama pasiūlymus Universiteto Senatui ir Rektoratui, kai svarstomi doktorantams aktualūs klausimai;

–         skatindama doktorantų iniciatyvą bei kūrybinį aktyvumą, organizuojant konferencijas, seminarus, diskusijas, stažuotes, ieškodama mokslinių publikacijų skelbimo galimybių;

–         kaupdama informaciją apie stažuočių užsienyje galimybes ir sąlygas;

–         ieškodama ir kaupdama finansines lėšas renginių organizavimui, mokslinių tyrimų darbams remti;

–         palaikydama ir plėsdama ryšius su panašius tikslus turinčiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

3. Korporacijos nariai, jų teisės ir pareigos

3.1.     Korporaciją sudaro tikrieji nariai, nariai – rėmėjai ir garbės nariai.

3.2.     Korporacijos tikraisiais nariais gali būti visi ASU doktorantai, pripažįstantys ir vykdantys Korporacijos įstatus ir užpildę Korporacijos nario anketą.

3.3.     Korporacijos nariais – rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Korporacijos tikslams ir veiklai bei remiantys Korporaciją materialiai.

3.4.     Korporacijos narys turi teisę:

–         rinkti ir būti išrinktas į Korporacijos renkamus organus (tik tikrieji nariai);

–         dalyvauti Korporacijos organizuojamuose konferencijose, seminaruose, diskusijose;

–         kreiptis į Korporaciją, kad būtų apgintos jo teisės ir teisėti interesai;

–         gauti lėšų ar kitokios paramos veiklai, kurią remti Korporacija yra numačiusi;

–         gauti informaciją apie Korporacijos veiklą, teikti pasiūlymus bei pastabas.

3.5.     Korporacijos narys privalo:

–         laikytis Korporacijos įstatų ir aktyviai dalyvauti siekiant Korporacijos tikslų;

–         vykdyti Korporacijos narių susirinkimų bei prezidiumo posėdžių įpareigojimus.

3.6.     Tikrieji nariai Korporacijoje netenka narystės Korporacijos narių susirinkimo sprendimu šiais atvejais:

–       nesilaikant Korporacijos įstatų;

–       nutraukus studijas doktorantūroje arba laiku neapgynus daktaro disertacijos.

3.7.     Korporacijos tikrasis narys, apgynęs daktaro disertaciją ir gavęs daktaro laipsnį, tampa Korporacijos garbės nariu.

3.8.     Kiekvienas narys gali savanoriškai išstoti iš Korporacijos, pateikęs raštišką prašymą.

4. Korporacijos valdymo organai

4.1.     Aukščiausias Korporacijos valdymo organas – jos narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau nei kartą per metus prezidiumo nutarimu, ne vėliau kaip prieš savaitę laiko paskelbus korporacijos interneto svetainėje (http://www.asu.lt/kolegos) arba pranešus elektroniniu paštu. Neeilinis susirinkimas šaukiamas:

–         reikalaujant revizijos komisijai;

–         ne mažiau nei 1/3 Korporacijos narių sprendimu;

–         prezidiumo nutarimu.

4.2.     Susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Korporacijos narių. Pakartotinai sušaukto susirinkimo sprendimai turi juridinę galią nepriklausomai nuo susirinkusių narių skaičiaus.

4.3.     Sprendimai susirinkimuose priimami balsų dauguma.

4.4.     Susirinkimas sprendžia šiuos klausimus:

–         priima, papildo ir keičia Korporacijos įstatus ir programą;

–         išklauso ir įvertina Korporacijos prezidiumo bei revizijos komisijos ataskaitas ir priima sprendimus svarbiais Korporacijos veiklos klausimais;

–         renka Korporacijos prezidiumą ir revizijos komisiją dvejiems metams;

–         sprendžia kitus klausimus.

4.5.     Korporacijos prezidiumas yra vykdomasis Korporacijos organas, įgyvendinantis susirinkimų sprendimus ir sprendžiantis visus einamuosius reikalus.

4.5.1.      Prezidiumą sudaro prezidentas, viceprezidentas, atsakingasis sekretorius,  materialiai atsakingas asmuo ir fakultetų atstovai.

4.5.2.      Prezidiumo posėdžius prezidentas arba jo įgaliotas viceprezidentas kviečia esant reikalui, bet ne rečiau nei vieną kartą per tris mėnesius. Prezidiumo priimti nutarimai yra teisėti, jei jo posėdyje dalyvavo ne mažiau nei penki jo nariai, tame tarpe prezidentas arba jo įgaliotas viceprezidentas.

4.5.3.      Prezidiumas:

–         parengia Korporacijos veiklos planus;

–         organizuoja konferencijas, seminarus, diskusijas;

–         palaiko ryšius su kitomis organizacijomis;

–         jo nariai dalyvauja Universiteto Senato ir Rektorato posėdžiuose;

–         priima ir saugo Korporacijos narių anketas;

–         kaupia ir saugo doktorantams aktualią informaciją.

4.6.     Korporacijos prezidentas:

–         pasirašo prezidiumo priimtus nutarimis ir kitus dokumentus;

–         organizuoja prezidiumo darbą, kviečia jo posėdžius;

–         atstovauja Korporacijai visose institucijose ir jų renginiuose;

–         dalį savo funkcijų gali pavesti viceprezidentui.

4.7.     Korporacijos viceprezidentas, esant reikalui, pavaduoja prezidentą ir atsako už savo priimtus sprendimus.

4.8.     Revizijos komisija renkama iš 3 asmenų Korporacijos narių susirinkime. Ji kontroliuoja Korporacijos finansinę veiklą bei dokumentus ir tikrinimo rezultatus pateikia ne rečiau kaip kartą per metus Korporacijos narių susirinkimui.

5. Korporacijos turtas, lėšos ir finansinė veikla

5.1.     Korporacijos lėšos gali būti gautos iš įstaigų, įmonių, visuomeninių organizacijų, atskirų piliečių.

5.2.     Korporacija nuosavybės teisėmis naudojasi turimomis materialinėmis vertybėmis, lėšomis ir kitu turtu teisės aktais nustatyta tvarka.

5.3.     Tiesiogiai už Korporacijos turimą turtą atsako materialiai atsakingas asmuo.

6. Korporacijos likvidavimas ar reorganizavimas

6.1.     Korporacija likviduojama ar reorganizuojama Korporacijos narių susirinkimo sprendimu. Likviduojamos ar reorganizuojamos Korporacijos turtas ir lėšos panaudojamos susirinkimo numatyta tvarka, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Korporacijos prezidentas: Aušra Butvilaitė
Korporacijos atsakingoji sekretorė: Asta Bendoraitytė